વર્ષ -2016 માં શાળાની ક્રુતિ સ્માર્ટ રેલ્વે સ્ટેશન ની જિલ્લા કક્ષા એ પસંદગી

વર્ષ 2014 માં svs કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા સ્માર્ટ રેલ્વે સ્ટેશન   નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .