વર્ષ - 2016 માં શાળાની ક્રુતિ RFID અને તેનો ઉપયોગ ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ 2016 માં svs - 5 કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા RFID અને તેનો ઉપયોગ પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .