વર્ષ-2016 માં શાળાની ક્રુતિ સ્ટેમ સેલ દ્વારા અસાધ્ય રોગોની સારવાર ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી .

વર્ષ 2016  માં svs  કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા સ્ટેમ સેલ દ્વારા અસાધ્ય રોગો ની સારવાર  નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .