વર્ષ-2015 માં શાળાની ક્રુતિ બાયો ફ્યુઅલ નું કુદરતી કારખાનું ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ 2015  માં svs કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા બાયો ફ્યુઅલ નું કુદરતી કારખાનું નામનો   નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .