વર્ષ - 2014 વિજ્ઞાન મેળા માં શાળાની ક્રુતિ મલ્ટી લેવલ ફાર્મિંગ ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ 2014 માં svs - 5 કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા મલ્ટી લેવલ ફાર્મિંગ  નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .