વર્ષ - 2012 વિજ્ઞાન મેળા માં શાળાની ક્રુતિ અળસિયાની ખેતી ટ ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ 2012 માં svs - 5 કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા અળસિયાની ખેતી  નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .