વર્ષ -2017 માં શાળા દ્વારા ફાયર સિક્યોરિટી સિસ્ટમ ની ક્રુતિ જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી .

વર્ષ -2017 માં SVS કક્ષાના  વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલી કૃતિ 

ફાયર સિક્યોરિટી સિસ્ટમ  શ્રેષ્ઠ કૃતિ તરીકે પસંદગી પામી અને જિલ્લા કક્ષાએ  સિલેક્ટ થઈ .