વર્ષ - 2017 માં શાળાની ક્રુતિ સોલર આદર્શ ગામ દ્રશ્યો સાથે ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ -2017 માં SVS કક્ષાના  વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલી કૃતિ 

સોલર આદર્શ ગામ દ્રશ્યો સાથે શ્રેષ્ઠ કૃતિ તરીકે પસંદગી પામી અને જિલ્લા કક્ષાએ  સિલેક્ટ થઈ .