વર્ષ - 2017 માં શાળાની કૃતિ સંશાધન વ્યવસ્થા અને અન્ન સુરક્ષા ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી .

વર્ષ -2017 માં SVS કક્ષાના  વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા રજૂ કરાયેલી કૃતિ 

સંસાધન વ્યવસ્થા અને અન્ન સુરક્ષા શ્રેષ્ઠ કૃતિ તરીકે પસંદગી પામી અને જિલ્લા કક્ષાએ  સિલેક્ટ થઈ .