વર્ષ - 2017 માં શાળાની ક્રુતિ 3 ઇન વન સિક્યોરિટી સિસ્ટમ જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી પામી .

વર્ષ 2017 માં SVS કક્ષાના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા રજૂ થયેલી ક્રુતિ 3 ઇન વન સિક્યોરિટી સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે સિલેક્ટ થયા બાદ જિલ્લા કક્ષાએ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી.