વર્ષ - 2016 માં શાળાની ક્રુતિ એનર્જી જનરેટર ની જિલ્લા કક્ષાએ પસંદગી

વર્ષ 2014 માં svs - 5 કક્ષા ના વિજ્ઞાન મેળા માં શાળા દ્વારા એનર્જી જનરેટર   નો પ્રોજેકટ રજૂ કર્યો હતો જેમાં તેમને શ્રેષ્ઠ ક્રુતિ તરીકે એવાર્ડ આપી જિલ્લા કક્ષા એ પ્રોજેકટ ની પસંદગી કરવામાં આવી .